Kobieta spogląda przez lornetkę, urządzenie zakrywa jej twarz.

3 czerwca, 2024

Specjalista poszukiwany! Praca szuka człowieka – Dział Bogucice

Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko

Specjalisty/tki ds. kasowych i zamówień publicznych

Wymagania niezbędne o charakterze formalnym:

 • wykształcenie min. średnie,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego oraz wpisu w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa.

Wymagania dodatkowe, nieobowiązkowe:

 • wykształcenie o kierunku lub specjalności: administracja, finanse, zamówienia publiczne,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym / tożsamym stanowisku,
 • doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej,
 • znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie,
 • umiejętność organizacji pracy zorientowanej na efektywne wykonywanie zadań,
 • wytrwałość i osiąganie efektów w warunkach presji,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy.

 

Ogólny zakres obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku:

 • zadania związane z funkcją Kasjera Głównego MDK (obsługa kasy fiskalnej, terminala płatniczego, sprzedaż i rozliczanie biletów),
 • prowadzenie ewidencji opłat za zajęcia – sekcji, zespołów i kół zainteresowań,
 • kontrola wniosków i innych dokumentów pod względem prawidłowości zastosowania odpowiednich procedur Regulaminu zamówień publicznych,
 • kontrola dokumentów źródłowych (rachunki, faktury, umowy) pod względem poprawności przeprowadzonych procedur zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • miesięczne raportowanie i monitorowanie zamówień publicznych,
 • opracowywanie i przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę (od 1.08.2024, począwszy od umowy na okres próbny, docelowo na umowie na czas nieokreślony kończąc),
 • wynagrodzenie zasadnicze 4.700,00 zł brutto / m – c + inne składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa (dodatek stażowy, premia regulaminowa),
 • pracę w twórczej i kreatywnej instytucji kultury,
 • możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach etc.
 • wypłatę świadczeń urlopowych,
 • spotkania integracyjne,
 • parking,
 • stabilność zatrudnienia.

 

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy w ruchomym i równoważnym systemie czasu pracy,
 • miejsce pracy: Katowice, ul. Markiefki 44A (dojazd od ul. Kopalnianej) z dostępem do parkingu (w tym z 2 miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami),
  I piętro (wejście do budynku pozbawione progów z poziomu zero, winda oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),
 • pomieszczenie pracy z ekspozycją na południowy wschód, klimatyzowane, współdzielone z drugim pracownikiem.
  Przejście i dostęp do stanowiska pracy umożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym i głuchym,
 • w pomieszczeniu kasowym znajduje się, trwale zamontowana, stanowiskowa pętla indukcyjna na potrzeby obsługi osób z dysfunkcją narządu słuchu,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wskaźnik zatrudnienia:

W maju 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MDK „Bogucice-Zawodzie”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia/przesłania następujących dokumentów:

 1. CV (zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”).
 2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA

Formularz kwestionariusza osobowego oraz klauzula informacyjna dostępne są:

 

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne – jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych – Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • kwestionariusz osobowy i klauzulę informacyjną podpisz odręcznie (w przypadku wysyłania dokumentów mailem, dołącz skan podpisanych dokumentów),
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty (CV) i własnoręcznie podpisane: kwestionariusz osobowy i klauzulę informacyjną.
 • załącz / dostarcz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • w przypadku trudności w rozstrzygnięciu naboru MDK zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu postępowania rekrutacyjnego,
 • z osobą, która zostanie zatrudniona na ww. stanowisku skontaktujemy się telefonicznie, do osób, które nie zostaną zatrudnione wyślemy wiadomość pisemną (e-mail).

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać do 30 czerwca 2024 r.

 • mailowo na adres: rekrutacja@mdkbogucice-zawodzie.pl
  W temacie należy wpisać: „Nabór na stanowisko „Specjalisty/tki ds. kasowych i zamówień publicznych”,
 • lub w formie papierowej z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko „Specjalisty/tki ds. kasowych i zamówień publicznych”:
  • drogą pocztową na adres: MDK „Bogucice-Zawodzie”, ul. Markiefki 44A, 40 – 213 Katowice,
  • w Sekretariacie MDK „Bogucice-Zawodzie”, ul. Markiefki 44A, 40 – 213 Katowice, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Oferty, które wpłyną do MDK (decyduje data otrzymania dokumentów przez MDK) po terminie nie będą rozpatrywane.


Jeżeli II etap postępowania będzie niezbędny, może on być przeprowadzony w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nim udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa – musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem – drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. Potrzeby w tym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści maila lub telefonicznie.

Skip to content