Polityka prywatności / Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach fanpage’a Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w portalu Facebook

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage’a MDK „Bogucice-Zawodzie”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z siedzibą w Katowicach przy ul. Markiefki 44a, NIP 9560001344

Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą.

Informacje ogólne:

 • zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy,
 • wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka,
 • polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku,
 • wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook,
 • nasza instytucja kultury administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności statutowej, oraz treści przez nas udostępnionych, w celach prowadzenia statystyk,
 • dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwem zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność,
 • państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook,
 • nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Czyje dane osobowe przetwarzamy ?

W związku z prowadzeniem przez nas fanpage’a przetwarzamy dane osobowe:

 • osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj,
 • osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz,
 • osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość,
 • osób odwiedzających nasz fanpage,
 • osób wyrażających chęć udziału w „Wydarzeniach” których twórcą jest MDK Bogucice-Zawodzie,
 • osób udostępniających informacje z naszego fanpage’a poprzez opcję „Udostępnij”.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych),
 • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek),
 • inne zdjęcia wynikające z relacji fanpage. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne,
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji),
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń kulturalnych, które organizujemy oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem,
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami – na podstawie zawartej umowy,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody – na podstawie Państwa zgody.
 • rozwijania marki Administratora poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań oraz przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje.

Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora,
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata,
 • Państwa dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż wymaga tego nasz prawnie uzasadniony interes, przepisy prawa lub inne regulacje do których musimy się stosować.

W każdej chwili mogą Państwo przestać obserwować nasz fanpage, jak również usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych – macie Państwo prawo otrzymać od nas dane, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie umowy lub zgody,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, Katowice 40-213, ul. Markiefki 44a.

Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skip to content