Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przekazanie każdemu odwiedzającemu naszą stronę internetową www.mdkbogucice-zawodzie.pl takich informacji jak: kto jest administratorem danych osobowych, w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe, jak je chronimy i na jakich zasadach je udostępniamy.

Chronimy Państwa dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L Nr 119/1 z późn. Zm.).

Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą.


Kto jest Administratorem Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 

Czyje dane osobowe przetwarzamy ?

W związku z prowadzeniem przez nas strony www.mdkbogucice-zawodzie.pl przetwarzamy dane osobowe:

 • osób korzystających z oferty MDK „Bogucice-Zawodzie”,
 • osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość,
 • osób odwiedzających naszą stronę.
 • Poprzez funkcjonowanie naszej strony zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
 • identyfikator zawierający imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

 

Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu prowadzenia strony internetowej Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” – www.mdkbogucice-zawodzie.pl – co jest naszym prawnie uzasadniony interesem,
 • w celu promowania naszej działalności statutowej – co jest naszym prawnie uzasadniony interesem,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję – co jest naszym obowiązkiem prawnym,
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami – na podstawie zawartej umowy,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody – na podstawie Państwa zgody.

 

Dane uczestników wydarzeń kulturalnych i zajęć odbywających się w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”:

Wydarzenia kulturalne

W ramach organizowanych przez MDK „Bogucice-Zawodzie” imprez typu koncerty, spektakle, wystawy, spotkania nie prosimy o podanie danych osobowych.

Wyjątek stanowią wydarzenia:

– z ograniczoną ilością osób, gdzie obowiązuje rezerwacja miejsc. Przy rezerwowaniu prosimy o numer telefonu kontaktowego oraz imienia i nazwiska.

– biletowane z ograniczoną ilością biletów. Osoby korzystające ze zniżki „Katowickiej Karty Mieszkańca” proszone są o podanie imienia i nazwiska, numeru karty a w przypadku listy rezerwowej numeru telefonu.

Ponadto informujemy, że Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” dla celów: sprawozdawczych archiwizacyjnych i promocyjnych dokumentuje w formie zdjęciowej i filmowej działalność kulturalną. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że biorąc udział w wydarzeniach organizowanych przez MDK „Bogucice-Zawodzie” wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku na stronie www.mdkbogucice-zawodzie.pl mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych i publikacjach.

Osoby które nie wyrażają zgody na filmowanie i robienie zdjęć swojej osobie proszone są o pisemne zgłoszenie tego faktu przed każdą imprezą kulturalną.

Zajęcia

W przypadku organizowanych przez MDK Bogucice-Zawodzie” zajęć typu:

– zajęcia sekcyjne – prosimy o wypełnienie kwestionariusza umowy w którym należy podać imię i nazwisko uczestnika, w przypadku osoby małoletniej imię i nazwisko opiekuna prawnego, adresu zamieszkania, dane kontaktowe (nr telefonu, adres mail), datę urodzenia,

– akcja lato/zima w mieście –prosimy o wypełnienie ”oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych” w którym należy podać imię i nazwisko uczestnika, w przypadku osoby małoletniej imię i nazwisko opiekuna prawnego, adresu zamieszkania, numer telefonu, datę urodzenia, informacje o stanie zdrowia (dotyczy informacji o których powinniśmy wiedzieć w przypadku zagrożenia życia i zdrowia). A w przypadku gdy po zajęciach dziecko będzie odbierane poprosimy o imię i nazwisko i nr dowodu osobistego w celu weryfikacji.

Wypełnienie umowy/oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach. Zgody na przetwarzanie danych wizerunkowych i oświadczenie o stanie zdrowia są zgodami dobrowolnymi.

Powyższe dane przetwarzamy w celu organizacji zajęć, komunikacji pomiędzy uczestnikiem a MDK „Bogucice-Zawodzie” w sprawach związanych z całością organizacji zajęć lub zmian ich terminu udziału w zajęciach, dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na pisma i wnioski, tworzenia sprawozdań i statystyk dla instytucji nadrzędnych (dane statystyczne).

Konkursy, turnieje i przeglądy

Organizując wydarzenie, każdorazowo podajemy zakres informacji, jaki przetwarzamy w „regulaminie do wydarzenia”. Dane przetwarzamy w celu realizacji wydarzenia, kontaktu z uczestnikiem, opiekunem prawnym uczestnika, instruktorem/ opiekunem z ramienia instytucji, rozstrzygnięcia np. konkursu umieszczenia listy laureatów na stronie internetowej lub mediach społecznościowych, wysłania nagród lub zaproszenia na uroczystość ich rozdania. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie/turnieju/przeglądzie/ festiwalu itp. Dane jakie przetwarzamy to imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, imię i nazwisko instruktora/nauczyciela, rodzica/opiekuna prawnego wraz z numerem telefonu, adresem mail, nazwa szkoły/instytucji, którą reprezentuje uczestnik. Zgody na przetwarzanie danych wizerunkowych są zgodami dobrowolnymi. Dane osobowe możemy udostępniać np. członkom jury.

Ponadto:

 • Wyjątek może stanowić „stan epidemii”, gdzie podczas organizacji wydarzeń kulturalnych, zajęć i konkursów możemy prosić o wypełnienie stosownego oświadczenia uczestnika wydarzenia/zajęć bezpośrednio na miejscu. Dane o które możemy pytać to imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane o stanie zdrowia. To działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji.

 

Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. usługi informatyczne, prawne itp.


Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.

 

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • Państwa dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż wymaga tego nasz prawnie uzasadniony interes, przepisy prawa lub inne regulacje do których musimy się stosować.

 

Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych – macie Państwo prawo otrzymać od nas dane, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie umowy lub zgody,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy: Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, Katowice 40-213, ul. Markiefki 44a.

 

Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zawarcia umowy, utrudnienie w realizacji konkretnego działania.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

W toku przetwarzania nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Odnośniki do innych stron internetowych zamieszczone na stronie

Informujemy że nasza strona zawiera odnośniki do innych stron „www”. Zalecamy zapoznanie się z „politykami” tam obowiązującymi, gdyż nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Skip to content