Kobieta spogląda przez lornetkę, urządzenie zakrywa jej twarz.

8 lipca, 2024

Praca szuka człowieka – Dział Os. Paderewskiego

Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach
poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko

Specjalisty/tki ds. plastyki i grafiki

Wymagania niezbędne o charakterze formalnym:

• wykształcenie min. średnie,
• niekaralność w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego oraz brak wpisu w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
• obsługa programów graficznych.

Wymagania dodatkowe, nieobowiązkowe:

• wykształcenie o kierunku artystycznym lub specjalności: projektowanie graficzne, kulturoznawstwo, pedagogika, historia sztuki itp.
• doświadczenie zawodowe na podobnym / tożsamym stanowisku,
• prawo jazdy kategorii B,
• umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie,
• umiejętność organizacji pracy zorientowanej na efektywne wykonywanie zadań,
• wytrwałość i osiąganie efektów w warunkach presji,
• wysokie poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy
• znajomość zasad funkcjonowania społecznościowego domu kultury,
• umiejętność wyszukiwania nowych trendów,
• umiejętność sprawnej i jakościowej pracy w zespole z jednoczesnym wysokim czynnikiem samodzielności.

Ogólny zakres obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku:

1) tworzenie cyfrowych i analogowych materiałów graficznych (plakatów, ulotek, programów, grafik itp.), w tym redagowanie ich treści oraz przygotowanie do druku,
2) bieżąca obsługa strony internetowej w części dotyczącej działu,
3) promocja działalności poprzez bieżące wywieszanie plakatów w budynku i na tablicach informacyjnych,
4) wsparcie działań Specjalisty ds. Promocji i Marketingu w zgodzie z ustalonymi w tym obszarze procedurami,
5) organizowanie i prowadzenie działań o charakterze artystycznym, arteterapeutycznym, plastycznym, rękodzielniczym itp.,
6) współpraca z innymi pracownikami merytorycznymi w zakresie organizacji i rozwoju działalności kulturalnej,
7) współpraca przy opracowywaniu planów i sprawozdań merytorycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
8) współpraca ze stowarzyszeniami, szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie zadań własnych i kompetencji,
9) obsługa punktu kasowego.

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie – umowa o pracę (od 1.09.2024, począwszy od umowy na okres próbny, docelowo na umowie na czas nieokreślony kończąc),
• wynagrodzenie zasadnicze 4.500,00 zł brutto / m – c + inne składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa (dodatek stażowy, premia regulaminowa),
• pracę w twórczej i kreatywnej instytucji kultury,
• możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach etc.
• wypłatę świadczeń urlopowych,
• spotkania integracyjne,
• parking,

Warunki pracy:

• pełny wymiar czasu pracy w ruchomym i równoważnym systemie czasu pracy,
• miejsce pracy: Katowice, ul. Graniczna 27 (wejście/wjazd od ul. Krasińskiego) z dostępem do parkingu (w tym z 2 miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami), I piętro (wejście do budynku pozbawione progów z poziomu zero, brak windy, brak schodołazu, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyłącznie na parterze),
• pomieszczenie pracy z ekspozycją na wschód, klimatyzowane, współdzielone z 2 pracownikami. Przejście i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym i głuchym,
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wskaźnik zatrudnienia:
W czerwcu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MDK „Bogucice-Zawodzie”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia/przesłania następujących dokumentów:

1. CV (zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”).
2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
3. KLAUZULA INFORMACYJNA
4. PORTFOLIO

Formularz kwestionariusza osobowego oraz klauzula informacyjna dostępne są:
• na stronie MDK (w zakładce „Rekrutacja”) – KLIKNIJ TUTAJ,
• w BIP  – KLIKNIJ TU,
• w Sekretariacie MDK przy ul. Markiefki 44A.

Dodatkowe informacje:

• przystępując do naboru:
• musisz spełniać wymagania formalne – jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
• nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych – Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
• kwestionariusz osobowy i klauzulę informacyjną podpisz odręcznie (w przypadku wysyłania dokumentów mailem, dołącz skan podpisanych dokumentów),
• kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty (CV) i własnoręcznie podpisane: kwestionariusz osobowy i klauzulę informacyjną.
• załącz / dostarcz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
• złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
• w przypadku trudności w rozstrzygnięciu naboru MDK zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu postępowania rekrutacyjnego,
• z osobą, która zostanie zatrudniona na ww. stanowisku skontaktujemy się telefonicznie, do osób, które nie zostaną zatrudnione wyślemy wiadomość pisemną (e-mail).

Oferty wraz z dokumentami należy składać do 4 sierpnia 2024 r.

• mailowo na adres: rekrutacja@mdkbogucice-zawodzie.pl (w temacie należy wpisać: „Nabór na stanowisko „Specjalisty/tki ds. plastyki i grafiki”),
• lub w formie papierowej z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko „Specjalisty/tki ds. plastyki i grafiki”:
• drogą pocztową na adres: MDK „Bogucice-Zawodzie”, ul. Markiefki 44A, 40 – 213 Katowice,
• w Sekretariacie MDK „Bogucice-Zawodzie”, ul. Markiefki 44A, 40 – 213 Katowice, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Oferty, które wpłyną do MDK (decyduje data otrzymania dokumentów przez MDK) po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

Jeżeli II etap postępowania będzie niezbędny, może on być przeprowadzony w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualną rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w niej udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.
Potrzebne będą:
• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
• kamerka internetowa – musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.
Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem – drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. Potrzeby w tym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści maila lub telefonicznie.

Więcej szczegółów:
– pod telefonem: 506 676 058
– lub mailowo: kierownik.os-paderewskiego@mdkbogucice-zawodzie.pl

Skip to content