Polityka prywatności / Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Newslettera Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z newslettera MDK „Bogucice-Zawodzie”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z siedzibą w Katowicach przy ul. Markiefki 44a, NIP 9560001344

Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz kontaktować się w następujący sposób:

– listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a – poprzez e-mail: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl

 

Zasady korzystania z Newslettera

 1. Korzystanie z usługi Newslettera jest dobrowolne.
 2. Korzystanie z usługi Newslettera jest bezpłatne.
 3. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem ………………… (do uzupełnienia)
 4. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newslettera.
 5. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem …………. / odnoślnik w mailu.
 6. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail ……..………….. (do uzupełnienia)
 7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych

Dane Użytkowników w postaci adresu e-mail będziemy przetwarzać w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, na podstawie dobwolnie udzielonej przez Państwa zgody.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji Newslettera: e-mail.

 

Profilowanie

Wobec danych Użytkowników, nie będą realizowane działania związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w tym, z profilowaniem.

 

Odbiorcy danych:

Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników systemów informatycznych.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich,

 

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe Użytkownika będziemy przechowywać przez okres trwania subskrypcji lecz nie dłużej niż do momentu zgłoszenia rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu;

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Skip to content