Jak postępować na wypadek ewakuacji w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”?

Z chwilą podjęcia decyzji o ewakuacji z obiektu lub terenu Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”, wszystkie osoby przebywające w instytucji mają obowiązek słuchać komunikatów dalszego postępowania:

1. Po uruchomieniu alarmu i ogłoszeniu ewakuacji z MDK, masz obowiązek podporządkować się poleceniom osoby kierującej akcją ewakuacyjną oraz współpracować z nią.

2. Akcją ewakuacyjną kieruje pracownik MDK lub strażak.


3. Jeżeli ewakuujesz się w grupie, którą kieruje asystent, stosuj się również do jego poleceń. 


4. Powiadom inne osoby przebywające w pomieszczeniu (lub na okolicznym terenie) o zagrożeniu koniecznie ewakuacji. 


5. Pracownicy MDK pomagają osobom z niepełnosprawnościami w dobrej ewakuacji do czasu przyjazdu wyspecjalizowanych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. 


6. Drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne w obiektach oznakowane są zielonymi znakami. Znaki te świecą przez około 2 godziny w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego i wskażą Ci kierunek ewakuacji. 


7. Kieruj się zgodnie z tymi znakami najkrótszą drogą do najbliższej klatki schodowej lub wyjścia prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz obiektu. 


8. Jeżeli nie znajdujesz się w strefie bezpośrednio objętej pożarem i nie możesz się samodzielnie ewakuować, oczekuj na przyjście pracownika MDK, który udzieli Ci pomocy podczas ewakuacji. 


9. W pierwszej kolejności ewakuują się osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, osoby wymagające pomocy asystenta np. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby niewidome, niesłyszące lub starsze, niezdolne do samodzielnego ewakuowania się. 


10. Jako pierwsi ewakuują się również osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar. 


11. Pierwszeństwo mają też osoby będące w pomieszczeniach, które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia.


12. Jeżeli ewakuujesz się w grupie pamiętaj, aby osoby, które mogą poruszać się samodzielnie, były na końcu grupy.


14. Jeżeli Twoja droga ewakuacji zostanie zablokowana, niezwłocznie skontaktuj się dostępnymi środkami z pracownikiem MDK (np. telefonicznie) pod numerem 32 203 05 17 (Bogucice) lub 32 255 32 44 (Zawodzie).


15. Jeżeli jesteś osobą mającom specjalne potrzeby niezwłocznie skontaktuj się pracownikiem MDK lub innymi służbami w sposób ulatwiajacy komunikację, dostosowany do potrzeb np. osoby, ma uszkodzenie narządu wzroku i słuchu lub inny sposób komunikowanie się. 


16. Przy silnym zadymieniu pomieszczeń poruszaj się w pozycji pochylonej, staraj się trzymać głowę jak najniżej, gdzie jest mniej dymu.


17. Jeżeli możesz zasłoń usta i nos wilgotną chustką, to ułatwi Ci oddychanie.


18. Podczas ewakuacji przez mocno zadymione pomieszczenia poruszaj się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.


19. Jeżeli jesteś na ekspozycji, na I piętrze, pamiętaj, że w przypadku pożaru winda będzie nieczynna.


20. Po opuszczeniu zagrożonego terenu, pracownik MDK lub strażak wskaże Ci miejsce, gdzie należy iść. Oczekuj tam na dalszą pomoc.

Skip to content